Fejl: Du skal aktivere JavaScript for at kunne anvende dette websted. Klik her for anvisninger om aktivering af JavaScript.
Har du glemt dit Min Sundhedsplatform-brugernavn?
MyChart ® Epic Systems Corporation

Velkommen til
Min Sundhedsplatform

Min Sundhedsplatform er for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler eller Region Sjællands sygehuse.

Se en film om hvordan du logger på
Min Sundhedsplatform og hvordan du finder hjælp

Log på med NemID


Hvis du oplever tekniske fejl så klik her.

Hent app

Med appen MinSP, får du nem og hurtig adgang til Min Sundhedsplatform på din smartphone.

Tilbage til forsidenPårørende eller andre kan få adgang til en patients profil i Min Sundhedsplatform. Det betyder, at de har mulighed for at se sundhedsoplysninger og for at kommunikere med sundhedspersonalet.

Hent fuldmagtserklæringen til voksen

Hent Aftaleerklæring – adgang for forældre til barn under 15 år

Hent aftaleerklæring – adgang til plejeforældre til børn under 15 år

Hent fuldmagtserklæring til plejeforældre

Hvordan får jeg adgang som pårørende til en patient over 18 år?

Pårørende over 18 årkan få adgang til en patients profil i Min Sundhedsplatform, hvis patienten er over 18 år. Både patienten og den pårørende skal underskrive en fuldmagtserklæring, og den pårørende skal møde personligt op på afdelingen for at få tilladelse. Fuldmagten skal fornyes af begge personer hvert år. En fornyelse af fuldmagten kræver ikke personligt fremmøde. En ny fuldmagtserklæring kan sendes i underskrevet stand, enten via brev eller som vedhæftet fil i en besked sendt fra Min Sundhedsplatform. Den kan også medbringes ved det næste besøg på hospitalet.

Adgang kan begrænses eller afbrydes

En patient kan selv afbryde adgangen for fuldmagtshavere til sin profil eller bede sundhedspersonalet om at gøre det.

Sundhedspersonalet har ligeledes mulighed for at afbryde en fuldmagtshavers adgang til en patients Min Sundhedsjournal, hvis fuldmagtshaver misbruger Min Sundhedsplatform i stort omfang.

Sundhedspersonalet kan også reducere fuldmagtshavers adgang, så der kun er mulighed for at se oplysninger og ikke mulighed for at sende beskeder.

Forældres adgang til deres barns oplysninger kan afbrydes som beskrevet under ’Forældres adgang kan begrænses’.

Hvordan får jeg adgang som forælder til et barn under 15 år

Forældre kan få adgang til deres barns profil i Min Sundhedsplatform. Barnet skal være under 15 år, og man skal have forældremyndighed over barnet. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive en fuldmagtserklæring, og den forælder, som skal have adgang, skal møde personligt op på afdelingen for at få tilladelse. Når barnet fylder 15 år, udløber fuldmagten automatisk. Unge 15-17-årige har selv adgang til deres profil i Min Sundhedsplatform og kan ikke give fuldmagt til forældre, plejeforældre eller andre, før de fylder 18 år.

Hvordan får jeg adgang som plejeforælder til et barn under 15 år

Plejeforældre kan få adgang til deres plejebarns Min Sundhedsplatform. Der skal dog underskrives to dokumenter:

  1. Fuldmagt fra forældremyndighedshaver til plejeforældrep

  2. Aftaleerklæring som plejeforældre skal udfylde og underskrive

Begge dokumenter skal i underskrevet stand afleveres på den afdeling, som barnet er tilknyttet. Forældremyndighedshaver behøver ikke at møde personligt op, men kan underskrive fuldmagten, som plejeforældrene kan tage med til afdelingen.

Når barnet fylder 15 år, udløber fuldmagten automatisk. Unge 15-17-årige har selv adgang til deres profil i Min Sundhedsplatform og kan ikke give fuldmagt til forældre, plejeforældre eller andre, før de fylder 18 år.

Forældres adgang kan afbrydes

Forældres adgang til deres barns oplysninger i Min Sundhedsplatform er ikke reguleret af en lov. Forældres adgang til deres barns patientjournal kan dog ifølge Sundhedsloven begrænses. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt forældre kan få adgang til deres barns profil, og sundhedspersonalet foretager denne konkrete vurdering, hver gang en behandlingsrelation starter.

Hvis et barn fx frabeder sig, at forældre får adgang til vedkommendes journaloplysninger, kan sundhedspersonalet derfor afbryde en adgang uden varsel. Det sker efter en konkret vurdering af, om forældrenes interesse i journaloplysningerne skal vige for afgørende hensyn til barnet.

Der er tre former for fuldmagter:

  • for at tage særlige hensyn til barnet

  • for at forebygge, efterforske og forfølge lovovertrædelser og beskytte vidner eller andre i strafferetlige sager

Hvor længe gælder en fuldmagt

Pårørendes eller andres adgang til profiler for patienter over 18 år udløber efter ét år og kan herefter fornys ved fremsendelse af ny underskrevet fuldmagtserklæring.

Adgang til dit barns Min Sundhedsplatform udløber automatisk, når barnet fylder 15 år.

Adgang til dit plejebarns Min Sundhedsplatform udløber efter ét år og kan herefter fornys ved fremsendelse af ny underskrevet fuldmagtserklæring.

Opbevaring af personoplysninger ved fuldmagtsadgang

Hvis du som pårørende eller forælder ønsker adgang til en persons Min Sundhedsplatform, og du ikke i forvejen har en patientjournal i hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, skal du registreres i Min Sundhedsplatform. Du registreres med en midlertidig profil, der rummer oplysninger som cpr.nr., adresse mm.

Hvis du senere bliver indlagt eller henvist til et ambulatorie, ændres din midlertidige profil automatisk til en egentlig patientprofil, med mulighed for at kommunikere med sundhedspersonale, modtage testresultater og meget andet.p>