Min Sundhedsplatform

Adgang for pårørende til Min Sundhedsplatform


Pårørende eller andre kan få adgang til en patients profil i Min Sundhedsplatform. Det betyder, at de har mulighed for at se sundhedsoplysninger og for at kommunikere med sundhedspersonalet.

De forskellige typer af adgange

  • Pårørende eller andre fortrolige over 18 år kan få adgang til en patients Min Sundhedsplatform såfremt begge parter underskriver en fuldmagtserklæring.
  • Forældre til børn under 15 år kan få adgang til deres barns Min Sundhedsplatform såfremt de har forældremyndigheden og underskriver en aftaleerklæring.
  • Plejeforældre til børn under 15 år kan få adgang til deres plejebarns Min Sundhedsplatform, såfremt de har en underskrevet fuldmagtserklæring fra forældremyndighedshaver (typisk biologiske forældre) og underskriver en aftaleerklæring.

Åbn PDF og print fuldmagtserklæringen til voksen

Åbn PDF og print Aftaleerklæring – adgang for forældre til barn under 15 år

Åbn PDF og print aftaleerklæring – adgang til plejeforældre til børn under 15 år

Åbn PDF og print fuldmagtserklæring til plejeforældre


Hvordan får jeg adgang som pårørende til en patient over 18 år?

Pårørende over 18 år kan få adgang til en patients profil i Min Sundhedsplatform, hvis patienten er over 18 år. Både patienten og den pårørende skal underskrive en fuldmagtserklæring, og den pårørende skal møde personligt op på afdelingen for at få tilladelse. Fuldmagten skal fornyes af begge personer hvert år. En fornyelse af fuldmagten kræver ikke personligt fremmøde. En ny fuldmagtserklæring kan sendes i underskrevet stand, enten via brev eller som vedhæftet fil i en besked sendt fra Min Sundhedsplatform. Den kan også medbringes ved det næste besøg på hospitalet.

Adgang kan begrænses eller afbrydes

En patient kan selv afbryde adgangen for fuldmagtshavere til sin profil eller bede sundhedspersonalet om at gøre det.

Sundhedspersonalet har ligeledes mulighed for at afbryde en fuldmagtshavers adgang til en patients Min Sundhedsjournal, hvis fuldmagtshaver misbruger Min Sundhedsplatform i stort omfang.

Sundhedspersonalet kan også reducere fuldmagtshavers adgang, så der kun er mulighed for at se oplysninger og ikke mulighed for at sende beskeder.

Forældres adgang til deres barns oplysninger kan afbrydes som beskrevet under ’Forældres adgang kan begrænses’.

Hvordan får jeg adgang som forælder til et barn under 15 år

Forældre kan få adgang til deres barns profil i Min Sundhedsplatform. Barnet skal være under 15 år, og man skal have forældremyndighed over barnet. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive en fuldmagtserklæring, og den forælder, som skal have adgang, skal møde personligt op på afdelingen for at få tilladelse. Når barnet fylder 15 år, udløber fuldmagten automatisk. Unge 15-17-årige har selv adgang til deres profil i Min Sundhedsplatform og kan ikke give fuldmagt til forældre, plejeforældre eller andre, før de fylder 18 år.

Hvordan får jeg adgang som plejeforælder til et barn under 15 år

Plejeforældre kan få adgang til deres plejebarns Min Sundhedsplatform. Der skal dog underskrives to dokumenter:

  • Fuldmagt fra forældremyndighedshaver til plejeforældre
  • Aftaleerklæring som plejeforældre skal udfylde og underskrive

Begge dokumenter skal i underskrevet stand afleveres på den afdeling, som barnet er tilknyttet. Forældremyndighedshaver behøver ikke at møde personligt op, men kan underskrive fuldmagten, som plejeforældrene kan tage med til afdelingen.

Når barnet fylder 15 år, udløber fuldmagten automatisk. Unge 15-17-årige har selv adgang til deres profil i Min Sundhedsplatform og kan ikke give fuldmagt til forældre, plejeforældre eller andre, før de fylder 18 år.

Forældres adgang kan afbrydes

Forældres adgang til deres barns oplysninger i Min Sundhedsplatform er ikke reguleret af en lov. Forældres adgang til deres barns patientjournal kan dog ifølge Sundhedsloven begrænses. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt forældre kan få adgang til deres barns profil, og sundhedspersonalet foretager denne konkrete vurdering, hver gang en behandlingsrelation starter.

Hvis et barn fx frabeder sig, at forældre får adgang til vedkommendes journaloplysninger, kan sundhedspersonalet derfor afbryde en adgang uden varsel. Det sker efter en konkret vurdering af, om forældrenes interesse i journaloplysningerne skal vige for afgørende hensyn til barnet.

Forældres adgang til deres barns oplysninger i Min Sundhedsplatform kan afbrydes:

  • for at tage særlige hensyn til barnet
  • for at forebygge, efterforske og forfølge lovovertrædelser og beskytte vidner eller andre i strafferetlige sager

Hvor længe gælder en fuldmagt

Pårørendes eller andres adgang til profiler for patienter over 18 år udløber efter ét år og kan herefter fornys ved fremsendelse af ny underskrevet fuldmagtserklæring.

Adgang til dit barns Min Sundhedsplatform udløber automatisk, når barnet fylder 15 år.

Adgang til dit plejebarns Min Sundhedsplatform udløber efter ét år og kan herefter fornys ved fremsendelse af ny underskrevet fuldmagtserklæring.

Opbevaring af personoplysninger ved fuldmagtsadgang

Hvis du som pårørende eller forælder ønsker adgang til en persons Min Sundhedsplatform, og du ikke i forvejen har en patientjournal i hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, skal du registreres i Min Sundhedsplatform. Du registreres med en midlertidig profil, der rummer oplysninger som cpr.nr., adresse mm.

Hvis du senere bliver indlagt eller henvist til et ambulatorie, ændres din midlertidige profil automatisk til en egentlig patientprofil, med mulighed for at kommunikere med sundhedspersonale, modtage testresultater og meget andet.p>